Privacystatement

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden wordt gecoördineerd vanuit Pharos. Wij hanteren het zelfde privcaybeleid, het volledige beleid is na te lezen via de website van Pharos.

In het kort: 

- wij verwerken gegevens na aanmelding, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief of een netwerkbijeenkomst. Deze zullen we uitsluitend gebruiken om je hierover op de hoogte te houden of voor een evaluatie na afloop. 
- gegevens worden niet verstrekt aan derden. 
- met samenwerkende partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten
- voor vragen, het verwijderen van gegevens en/of klachten, kun je contact opnemen met: info@pharos.nl 


Disclamer

 1. Voorwaarden – toepasselijkheid. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website gezondheidsvaardigheden.nl
  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
 3. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s), voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Geen enkele op deze website gepubliceerde tekst mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden gebruikt worden en/of gepubliceerd door anderen. Op alle teksten berust copyright. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Indien u ondanks deze inspanningen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van de door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
 4. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden respecteert de privacy van gebruikers en gaat zorgvuldig en veilig om met verzamelde persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
 5. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden heeft geen zeggenschap over deze websites. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van links of websites is voor eigen risico.
 6. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.
 7. Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Komt u informatie op de website tegen die volgens u niet juist is? Stuur dan een e-mail naar gezondheidsvaardigheden@pharos.nl. We controleren uw melding en u krijgt zo snel mogelijk bericht.