Over Zorgbelang Brabant Zeeland

Als je écht hoort wat er speelt, kun je gericht verder en werk je toe naar een passende en vooral mensgerichte oplossing. Wij bouwen elke dag mee aan constructieve oplossingen. We helpen iedereen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. En we helpen mensen bij overheden en andere organisaties om dit te ondersteunen. Altijd door eerst de juiste vragen te stellen, dan de situatie samen te verbeteren en tenslotte die lessen te gebruiken om ook de achterliggende systemen op een mensgerichte manier vooruit te helpen.
 
We werken nauw samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en weten we wat er speelt op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Met de signalen die wij in de regio oppikken, gaan we aan de slag.  
 
Voor individuele vragen kunnen inwoners van Brabant en Zeeland terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Hier bieden wij individuele ondersteuning (adviespuntzorgbelang.nl) waar je terecht kunt met vragen over de zorg die je ontvangt vanuit bijvoorbeeld de Wmo of de Wlz. Ook kunnen onze vertrouwenspersonen helpen bij individuele vragen rondom de jeugdhulp. Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van andere partijen, want dat zien wij als essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van onze dienstverlening. 
 
Om het beste resultaat te behalen inspireren, verbinden en mobiliseren we relevante partijen die met ons samenwerken aan innovatieve oplossingen. Deze partijen werken samen met ons aan innovatieve oplossingen voor de soms complexe vraagstukken die we tegenkomen. Zo zorgen we voor effectieve, duurzame veranderingen in zorg en welzijn.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en concepten vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers, die ingezet kunnen worden om de veerkracht en gezondheid van alle inwoners van Brabant en Zeeland positief te bevorderen.
  • Bijdragen aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van patiënten, cliënten en burgers door het geven van trainingen via Academie Zorgbelang.
  • Patiënten, cliënten en burgers informeren en adviseren bij hun zorgvraag

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterdheid
In opdracht van en in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven levert Zorgbelang Brabant een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid door de uitvoering van het project ‘Ouderen (digitaal) de deur uit’ (Lezen en schrijven tegen eenzaamheid bij ouderen in West-Brabant). Doel is om eenzame, laaggeletterde ouderen te laten deelnemen aan taalcursussen en cursussen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Daarnaast schoolt Zorgbelang vrijwilligers in het leren herkennen van en kunnen doorverwijzen bij laaggeletterdheid. Wij werken hierbij intensief samen met vrijwilligersorganisaties in West-Brabant. En organiseren dit dichtbij in de wijk op laagdrempelige wijze.

 

Eigen regie
Zorgbelang Brabant | Zeeland organiseert verschillende themabijeenkomsten, visiebijeenkomsten voor zorgorganisaties, panelgesprekken, spiegelgesprekken voor patiënten en hun zorgverleners over eigen regie, zelfmanagement, het individueel zorgplan en eigen verantwoordelijkheid.

 

Clientondersteuning gezondheidszorg (via Adviespunt Zorgbelang)
Zorgbelang Brabant | Zeeland biedt al vele jaren individuele ondersteuning in de vorm van informatie en advies aan mensen met vragen over zorg en welzijn. Zowel aan burgers in het algemeen als specifiek aan mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Deze cliëntondersteuning omvat informatie, advies en ondersteuning bij het realiseren van passende zorg thuis of in een instelling.

 

Clientvertrouwenspersoon Jeugdhulp en maatschappelijke opvang
De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant | Zeeland zijn er om te ondersteunen bij vragen en klachten over jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Wij werken hierbij samen met AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

 

Publicatie:

De brochure ‘Heft in eigen hand’ gaat over de betekenis van eigen regie voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. De basis van deze brochure zijn een serie gesprekken met ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Zorgbelang Brabant | Zeeland.

 

  • Je krijgt herkenning en inspiratie als je zelf getroffen bent door een ziekte of handicap.
  • Ook als naastbetrokkene kan het je veel inzicht en helderheid geven.
  • Voor zorgprofessionals geeft het inzicht in waar het eigenlijk om draait als het gaat over ‘regie bij de patiënt’ of ‘de patiënt centraal’.

Partner sinds:

2017

Website:

www.zorgbelang-brabant.nl

Contactpersoon

Nelleke Maathuis

nmaathuis@zorgbelang-brabant.nl

06 – 41 11 01 11

“Helpen mensen mee te blijven doen in deze snel veranderende samenleving, hier gaat het om. Ik draag hieraan mijn steentje bij.”