Over Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort

Om bij te dragen tot een open, solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving hanteert een wijkgezondheidscentrum een zorgmodel dat elk individu, zonder uitzondering, maximale kansen biedt op een gezond leven. Fundamentele waarden in de werking van een wijkgezondheidscentrum zijn dan ook solidariteit, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Een wijkgezondheidscentrum wil de sociale gradiënt in de gezondheidszorg terugdringen en streeft naar meer billijkheid in de zorg. Daarnaast werken we actief mee om de eerstelijnsgezondheidszorg en de gezondheidszorg in het algemeen te versterken. Een wijkgezondheidscentrum biedt daarom een patiëntgerichte, integrale, continue, toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg aan. Deze zorg wordt aangeboden door een zorgteam dat interdisciplinair samenwerkt onder hetzelfde dak, vanuit een gemeenschapsgerichte visie en met aandacht voor de gezondheidsbevordering voor iedereen. 

 


Gezondheidsbevordering is één van de centrale bouwstenen in het concept van een wijkgezondheidscentrum. We onderschrijven in onze werking de visie op gezondheidspromotie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij wordt gesteld dat gezondheidsbevordering “mensen in staat stelt om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Het omvat een breed scala aan sociale en omgevingsinterventies gericht op het beschermen en verbeteren van gezondheid en levenskwaliteit. Deze interventies zijn gericht op het aanpakken van de oorzaken van een slechte gezondheid en niet enkel op behandeling en genezing.”

Gezondheidspromotie zoals hierboven beschreven, is gedragen door en een opdracht van het hele team in een wijkgezondheidscentrum. De gezondheidspromotor kan daarbij een coördinerende of aansturende rol hebben. 

Gezondheidspromotie binnen een wijkgezondheidscentrum houdt rekening met een aantal uitgangspunten in de visie en werking van de wijkgezondheidscentra. Zo willen we bijdragen aan gezondheid als basisrecht voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid. Toegankelijkheid van ons aanbod is essentieel. In de literatuur wordt aangehaald dat zorg moet worden aangeboden volgens het principe van “proportioneel universalisme” om dit doel te bereiken. Verder werken we aan een wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidspromotie waarbij we interventies en projecten op een kritische en onderbouwde manier ontwikkelen en evalueren. 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Een wijkgezondheidscentrum biedt een patiëntgerichte, integrale, continue, toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg aan. De zorg wordt aangeboden door een zorgteam dat interdisciplinair samenwerkt onder hetzelfde dak, vanuit een gemeenschapsgerichte visie en met aandacht voor de gezondheidsbevordering voor iedereenDe activiteiten en projecten binnen gezondheidspromotie richten zich zowel tot patiënten ingeschreven in het wijkgezondheidscentrum, als tot inwoners van de wijk waarin het centrum actief is. De aangeboden activiteiten zijn afhankelijk van de gezondheids-en welzijnsnoden in de wijk en aanvullend op bestaand aanbod.

Gezondheidsvaardigheden vormt een van de focusthema’s binnen de meerjarenplanning van de Gentse Wijkgezondheidscentra. Onze doelstellingen rond het thema zijn tweeledig. Enerzijds willen we inzetten op het verhogen van gezondheidsvaardigheden van kwetsbare groepen in onze wijken, anderzijds maken we werk van meer toegankelijke gezondheidszorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Om de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare groepen te verhogen zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een spel die mensen met lage gezondheidsvaardigheden spelenderwijs wegwijs wil maken in het gezondheidslandschap van België. Dit spel wordt vervolgens getest en in Vlaanderen verder uitgerold. Werken aan toegankelijke gezondheidszorg doen we door het uitwerken van actieplannen op maat van onze organisaties die zich richten op 4 niveaus: 

  1. Toegankelijke gezondheidszorg;
  2. Toegankelijke gezondheidsinformatie;
  3. Faciliteren van gezamenlijke besluitvorming;
  4. Gezondheidsvaardigheden opnemen in ons beleid. De ervaringen die we hiermee opdoen trachten we te delen met partners uit de gezondheid en welzijnssector.

Partner sinds:

2020

Website:

www.wgcbrugsepoort.be

Contactpersoon

Anna Buyssens

anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

+32(0)9 226 10 49