Over Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

De focus ligt niet alleen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Maastricht UMC+ voert ook de basiszorg uit voor stad en omgeving. We zetten zoveel mogelijk in op de juiste zorg op de juiste plek. In samenwerking met netwerkpartners staan we voor zorg de nulde tot en met de derde lijn.

 

In de strategische koers van het Maastricht UMC+ Gezond Leven en het programma ‘Onze Zorg van de Toekomst’ staan het verbeteren van uitkomsten van zorg en patiëntervaringen centraal. Hierin gaat dan vooral om Persoonsgerichte Zorg, waarbij de mens centraal staat (en niet de patiënt of ziekte. We vragen, luisteren en handelen naar wat voor de patiënt van waarde is.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Vanuit diverse organisatieonderdelen is gezondheidsvaardigheden een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. In het nieuwe beleidsplan Persoonsgerichte Zorg is het thema Gezondheidsvaardigheden één van de pijlers, en dan met name in relatie tot het onderdeel Samen Beslissen. Binnen het programma Digitale Zorg zijn de wettelijke toegankelijkheidseisen als standaard opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden voor nieuwe applicaties op het gebied van digitale zorg. Vanuit communicatie wordt ingezet op makkelijk toegankelijke en begrijpelijke patiënteninformatie en meer bewustwording bij medewerkers.

 

Daarnaast zijn de volgende doelstellingen geformuleerd binnen de aanpak Gezondheidsvaardigheden MUMC+:

In 2025 is het vanzelfsprekend dat zorgprofessionals hun communicatie en begeleiding afstemmen op het niveau van de patiënt om zo de best passende zorg te kunnen geven.

  • Zorgverleners herkennen lage gezondheidsvaardigheden bij een patiënt
  • Zorgverleners beschikken over de vaardigheden om de zorg af te stemmen op het niveau van de patiënt
  • De terugvraagmethode wordt door zorgverleners gebruikt in de spreekkamer en op de verpleegafdeling om te checken of de boodschap goed is overgekomen
  • In het EPD wordt geregistreerd als er sprake is van lage gezondheidsvaardigheden
  • Alle patiënteninformatie is op B1 taalniveau toegankelijk
  • Alle (online) patiënteninformatie en digitale zorgtoepassingen (in tekst en in beeld) voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor toegankelijkheid (voor mensen met een beperking)
  • De bewegwijzering is voldoende duidelijk voor laaggeletterden en mensen met een beperking

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De initiatieven kunnen worden onderverdeeld in twee sporen. 

Spoor 1; interne bewustwording 

(Intern) aftrapmoment in Week van Lezen en Schrijven

De Week van Lezen en Schrijven 2022. Gebruiken we als aftrapmoment voor het thema Gezondheidsvaardigheden. 

 

Checklist herkennen lage basisvaardigheden Digitale Zorg 

De checklist voor toegankelijkheid Digitale Zorg van Pharos is vertaald naar een Maastricht UMC+ versie. Vanuit het programma Digitale Zorg is de checklist op de Dag van Digitale Zorg (1 juni 2022) samen met een invulblokje uitgereikt aan de medisch specialisten binnen MUMC+.

 

Themapagina op intranet

Als basis voor de interne communicatie is op intranet een projectpagina gemaakt over (gezondheidsvaardigheden met verwijzingen naar e-learning, Odin-documenten, Kennisbank en andere relevante informatie rond dit thema. Deze pagina wordt zowel vanuit communicatie als persoonsgerichte Zorg ontsloten.

E-learning voor zorgprofessionals

Het landelijk expertisecentrum Pharos (gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen) heeft de e-learning Goed Begrepen ontwikkeld. Deze is beschikbaar met accreditatiepunten via ons Kennisplein.

 

Organisatiebrede expertgroep/Werkgroep

Het thema is breder dan alleen communicatie. Om stappen te zetten willen we graag aan de slag met een organisatiebrede werkgroep of expertgroep Persoonsgerichte Zorg, waarin diverse onderdelen als gezondheidsvaardigheden, Samen Beslissen, patiëntenparticipatie en patiëntervaringen in samenhang bekeken worden.

Spoor 2: Toegankelijke informatie en dienstverlening

Hertalen top 100 webpagina’s en folders

B1-taalniveau is de standaard voor websites, folders, brieven, digitale zorg applicaties en mails.

Sinds 2022 worden de top 100 folders en top 100 webpagina’s hertaald. In 2023 gaan we verder met de volgende webpagina’s en folders.

 

Met en voor patiënten

In de hele aanpak staat de patiënt centraal. We willen op alle fronten toegankelijk zijn voor iedereen. Vanzelfsprekend is het belangrijk om die patiënt ook te betrekken bij de ontwikkelingen en uitwerking van deze aanpak. Hiervoor toetsen we communicatie-concepten bij patiënten. Hiervoor maken we gebruik van de diverse bestaande patiëntenpanels, maar zullen ook andere vormen van patiëntenparticipatie inzetten. Variërend van direct vragen in de wachtruimtes tot organisatie van een themabijeenkomst, uitnodigingen via een patiëntenvereniging of het uitzetten van een breder onderzoek.

Partner sinds:

2022

Website:

www.mumc.nl

Contactpersoon

Reina Cobussen

reina.cobussen@mumc.nl

06-4660022