Over Huis voor de Zorg

Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor alle burgers in Limburg als het gaat om zorg en welzijn. We zetten in op het versterken en stimuleren van de stem van de burger. In het Huis voor de Zorg hebben negen Limburgse koepel-en doelgroeporganisaties van zorgvragers en mantelzorgers hun krachten gebundeld. Samen maken zij zich sterk voor het verbeteren van de dienstverlening in de gezondheidszorg. Het Huis voor de Zorg ondersteunt deze koepels. We verstrekken informatie, zorgen ervoor dat ze hun belangen kunnen behartigen in overlegorganen en verzorgen trainingen voor vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast werken we samen met kennisinstituten, de provincie, gemeenten en zorgaanbieders aan kwaliteitsverbetering en innovatie in zorg en welzijn.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Het Huis voor de Zorg draagt vanuit de positie van (kwetsbare) burgers bij aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en concepten die effectief ingezet kunnen worden om de participatie en gezondheid van Limburgers positief te bevorderen. Daartoe sluiten we strategische allianties met andere partijen in het veld, zoals de kennisinstituten (Zuyd en UM), GGD, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid, geven we workshops ‘Vergrote van de eigen Zeggenschap’ en participeren we in allerlei projecten die ten doel hebben de zeggenschap en zelfredzaamheid van zorgvragers te vergroten.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Het afgelopen jaren heeft het HvdZ de workshop ‘Vergroten van de eigen Zeggenschap’ uitgerold, waarin het uitoefenen van de zeggenschap en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid centraal staat.
  • Vergroten van de stem van de burger door middel van diverse methodieken, trainingen van belangenbehartigers, ondersteunen van zorgvragersorgaisaties.
  • Participatie in regioregie-projecten waarin wij de stem van de burger vorm geven.
  • Participatie in onderzoek, onderwijs en zorgvernieuwingsprojecten. Daartoe leiden we participanten op die de stem van de burger vertegenwoordigen.

Partner sinds:

2016

Website:

www.huisvoordezorg.nl/

Contactpersoon

Esther Stoffers

esther.stoffers@huisvoordezorg.nl

046 – 420 81 59